Eight-claw comb hair comb

à partir de 16,90

业务员说:
客户下单用单个的变体给客户,但是他自己买的话买10pcs的放仓库

我们从卖家那边买10pcs,客户下单给他客户的时候用1pc的SKU,我们仓库按个发

Etiquette
Eight-claw comb hair comb
à partir de 16,90 Select options